Assistance for Hearing Impaired Patients

If you speak English and are hearing impaired, language assistance services, free of charge, are available to you. Deaf Community Advocacy Network: (248) 332-3323.

Language Assistance Services

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1 (925) 280-3853.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1 (925) 280-3853.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1 (925) 280-3853.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1 (925) 280-3853.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1 (925) 280-3853 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1 (925) 280-3853 :

ت وجه : اگ ر ب ه زب ان ف ار سی گ ف ت گو می ک ن ید، ت سه یلات زب ان ی ب صورت رای گان ب رای
شما ف راهم
می ب ا شد . ب ا 1 (925) 280-3853 ت ماس ب گ یری د .

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1 (925) 280-3853.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-925-280-3853 まで、お電話にてご連絡ください。
م لحوظة : إذا ك نت ت تحدث اذك ر ال ل غة، ف إن خدمات ال م ساعدة ال ل غوی ة ت تواف ر ل ك ب ال مجان . ات صل ب رق م
1 (925) 280-3853 رق م هات ف ال صم وال ب كم

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1 (925) 280-3853 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1 (925) 280-3853 ។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1 (925) 280-3853.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1 (925) 280-3853 पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1 (925) 280-3853.

Start typing and press Enter to search